Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ: Pohronské osvetové stredisko
                                                                         
Sídlo: Dukelských hrdinov 321/21, 965 01 Žiar nad Hronom     
IČO: 35 987 189

Štatutárny orgán: Mgr. Helena Žňavová - riaditeľka, tel. č. 045/6781305, riaditelka@osvetaziar.sk
Kontaktná osoba: Ing. Daniela Štrasserová- ekonómka, tel.č. 045/6781303, ekonom@osvetaziar.sk   

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom vykonáva verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktuálnym príkazom upravujúcim postupy a procesy pri zadávaní zákaziek pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.


Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú osoby poverené verejným obstarávateľom podľa internej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Profil verejného obstarávateľa


ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

Centrálny register dokumentov

 

Plán VO 2022

Plán VO 2021

Plán VO 2020

Plán VO 2019 II.

Plán VO 2019 I.

Plán VO 2019

Etický kódex verejného obstarávania

Zákon 343 / 2015 o verejnom obstarávaní

 

Výzvy na predkladanie ponúk

  • výzva na predloženie cenovej ponuky
Žiadosť o predloženie cenovej ponuky - požiarna, civilná ochrana, BOZP
 

 

Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania

  •  oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
Informácia z vyhodnotenia cenových ponúk - požiarna, civilná ochrana, BOZP