Vzdelávanie

kontakt: Jana Miháliková vzdelavanie@osvetaziar.sk 045/678 13 06


“Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.”
Jiddu Krishnamurti

          

 

Na úseku vzdelávanie sa v zmysle zákona o kultúrno-osvetovej činnosti venujeme neformálnemu vzdelávaniu v oblasti kultúry a prevencii negatívnych spoločenských javov.

Ponúkame neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry pre deti, dospelých i seniorov v rôznych oblastiach: hovorené slovo, histografia, ľudové tradície, marketing, management, divadlo, folklór, fotografia, film, hudba, literárna tvorba, moderný tanec, prevencia, remeslá, spev, výtvarná tvorba, zaujímavými formami – besedy, prednášky, semináre, workshopy i webináre.

Formálne vzdelávanie – prebieha vo vzdelávacích inštitúciách (školský systém). Je organizované, má štruktúru, cieľ. Vzdelávací cieľ je presne definovaný a napĺňa podmienky dané legislatívou. Výstupom je nadobudnutie oficiálnej kvalifikácie a dokladu.

Neformálne vzdelávanie sa uskutočňuje mimo formálneho vzdelávania prostredníctvom osobných skúseností, zážitkovo – semináre, workshopy, webináre, besedy, prednášky.

Informálne vzdelávanie nie je zámerné učenie, nemusíme si ho ani uvedomovať, je súčasťou každodenného života – divácka účasť na festivaloch, prehliadkach, podujatiach.

Kontinuálne vzdelávanie je systematický proces poskytovania a získavania vedomostí a poznatkov, udržiavania, zdokonaľovania a dopĺňania zručností, schopností, návykov a skúseností získaných. Kontinuálne nadviazanie na vedomosti, ktoré nám poskytla škola.

Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania tvorí školské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní.

Age management zjednodušene ide o riadenie s ohľadom na vek, na schopnosti a potenciál pracovníkov. Širšia definícia uvádza, že age management berie do úvahy vekové faktory, ktoré majú vplyv na zamestnancov „bielych a modrých golierov“ v procesoch každodenných činností, plánovania a organizácie práce, ako aj v pracovnom prostredí takým spôsobom, že sa zamestnanec cíti podporovaný na ceste k dosiahnutiu osobných i pracovných cieľov.