Protispoločenská činnosť

Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z.
 
V zmysle Smernice č. 009/2023/UHKBBSK o vnútornom  systéme prijímania, preverovania, a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK zverejňujeme meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov
 
Zodpovednou osobou je hlavný kontrolór  BBSK
 
V súlade s Článkom 6. bod  3. podnet je možné podať :
 
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou adresovanou hlavnému kontrolórovi zaslanou na adresu Hlavný kontrolór, Úrad BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA -NEOTVÁRAŤ",
c) oznámenie sa môže urobiť aj ústne na osobnom stretnutí oznamovateľa s hlavným kontrolórom alebo na to povereným zamestnancom ÚHK BBSK, ak o to v primeranej lehote vopred požiada, pričom zo stretnutia sa vyhotoví zápisnica, ktorej správnosť potvrdí zodpovedná osoba / na to poverený zamestnanec ÚHK BBSK a oznamovateľ.