Prevencia

kontakt: Ivana Žňavová prevencia@osvetaziar.sk 045/678 13 07, 0918 846 480


Pomáhame k informovanosti a vzdelávaniu v oblasti sociálnej prevencie jednotlivcov aj skupiny. V spolupráci s odborníkmi v oblasti sociálnej prevencie organizujeme workshopy, webináre a regionálne súťaže.

 

      

   

 


 

Sociálno - patologické javy je súhrnný pojem na označenie chorých, abnormálnych, všeobecne nežiadúcich javov v spoločnosti.

V súčasnosti ako sociálno-patologické javy bývajú chápané predovšetkým:

 1. alkoholizmus, drogové a iné závislosti vrátane chorobného hráčstva (gambling)
 2. členstvo v extrémistických skupinách a náboženských sektách, rasizmus, xenofóbia, prejavy násilia pri demonštráciách
 3. domáce násilie, chorobné prenasledovanie (stalking)
 4. šikana v škole, na pracovisku, v sociálnych a výchovných inštitúciách voči klientom týchto inštitúcií (napr. seniorom, mládeži, duševne chorým( sexuálne obťažovanie (harasment) a pod.
 5. prostitúcia, promiskuita, účasť na pornoprodukcii, kupliarstvo, komerčné sexuálne zneužívanie detí
 6. hazardné hráčstvo, a to i také, ktoré nemá charakter chorobnej závislosti
 7. vandalizmus vrátane sprejerstva, násilie na štadiónoch, pouličné násilie
 8. asociálnosť šírená prostredníctvom internetu a na tzv. sociálnych sieťach
 9. samovraždy  10. korupcia, klientelizmus
 10. vytváranie pouličných gangov, detí a mladistvých, tzv. subkultúry
 11. bezdomovectvo