Paleta tvorivosti - Koláž, roláž, proláž

Podujatie sa prekladá na iný termín.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Tvorivé dielne pre neprofesionálnych umelcov a záujemcov výtvarníctvo
v rámci projektu Poklady na Hrone

Lektor: Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Náročnosť: začiatočníci až pokročili - nie je podmienkou

Termín: 13.5. 2023 od 9:00 – 17.00 h.

V Pohronskom osvetovom stredisku, Žiar nad Hronom

Účastnícky poplatok: 10 €,
8 € účastníci klubu výtvarníkov Athena

 

Definícia pojmu koláž:
Termín na označenie postupu v umeleckej tvorbe alebo jej výsledku. Koláž je súborom rôznorodých prvkov a častí pochádzajúcich z rôznych zdrojov. Nemusia vo výsledku tvoriť ucelený tvar, avšak zväčša sú zoskupené tak, aby medzi nimi existovali nejaké vzťahy. Dielo, ktoré nie je kolážou, obsahuje vo svojej štruktúry rovnorodé prvky rovnakého pôvodu. Termín vznikol vo výtvarnom umení a rozšíril sa na celé umenie, resp. prešiel do estetiky.

Obsahové a tematické zameranie tvorivého stretnutia KOLÁŽ PROLÁŽ ROLÁŽ
Koláž je výtvarná technika, pri ktorej sa na zvolený podklad lepí iný materiál, ktorý je vystrihovaný, či vytrhávaný (najčastejšie je to papier, časopisy, noviny, fotografie, textil aj použité predmety – Objekt Trouvé) často zámerne v v neobvyklých súvislostiach s novým významom. Koláž obsahuje množstvo spôsobov pri tvorbe umeleckého diela v dvoj aj trojrozmernom priestore. Pomocou koláže sa v súčasnosti tvorí interiérový design, tzv. Moodboard.

Časový harmonogram
Príchod a prezentácia účastníkov do 09.00 h.
09.00 - 09.10 Otvorenie kurzu, oboznámenie sa s harmonogramom, zásady fungovania kurzu.
09.20 - 10.30 Teoretická príprava pre prácu, zadania účastníkom k stanovenej tematike, prezentácia power point:                          KOLÁŽ PROLÁŽ ROLÁŽ.
10.45 - 13.00 Praktická časť: voľná tvorba a praktická realizácia podľa tematického a obsahového zadania.
13.00 - 13.30 prestávka
13.30 - 16.00 Praktická časť, pokračovanie: Zamerať sa na bezprostredný, spontánny prejav.
                      V praktickej časti budú aplikované aj individuálne prístupy lektora k účastníkom.
16.00 - 17.00 Záverečné hodnotenie celého kurzu, prezentácia výsledkov, zameranie sa na praktické výstupy.

Materiálno - technické a obsahové zabezpečenie účastníkmi:
Prineste si materiál pre prácu s papierom: časopisy, plagáty, staré neaktuálne nástenné kalendáre, noviny – s dôrazom na písmo (nie je podmienkou).
Priniesť si vytlačený vlastný portrét (A4) v počte dva kusy (ideálny farebný), pravítko (30 cm).
Téma: mať predstavu o možnej realizácii v súvislosti s tým, že bude realizovať Objekt Trouvé, je potrebné si priniesť použité predmety, ktoré budú slúžiť  na výslednú kompozíciu.

Poznámka
Časový rozvrh môže byť upravený podľa  autobusových spojov a pod.

Informácie: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897 alebo fotofilm@osvetaziar.sk pos.fotofilm@gmail.com

Z verejných zdrojov podporil

 
Čas a miesto konania