Paleta tvorivosti - Medzi maľbou a kresbou - suchý pastel

Tvorivé dielne pre neprofesionálnych umelcov a záujemcov o výtvarníctvo v rámci projektu Poklady na Hrone.

Náročnosť: začiatočníci až pokročili - nie je podmienkou

 

Lektor: Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Účastnícky poplatok: 10 €,
6 € účastníci klubu výtvarníkov Aténa

Elektonická PRIHLÁŠKA

 

Pastel? ...jemná farebná kresliarska krieda; dielo vytvorené technikou farebných kried... výrazový prostriedok, jeho charakter, základy, technika, materiál, podklady, farby a význam vo výtvarnom  umení. Pastel. Umelecký prostriedok, lisovaný pigment je vo forme šúľkov, hranolčekov, tyčí, pozostávajúcich z čistého práškového pigmentu a spojiva. Pigmenty používané pre pastelové farby sú rovnaké ako tie, ktoré sa požívajú na výrobu všetkých farebných umeleckých médií, vrátane olejových farieb.

Obsahové a tematické zameranie tvorivého stretnutia Medzi maľbou a kresbou

Pastel je technika na hraniciach maľby a kresby. S pastelom pracujeme tak, že: nanášame farby, ktoré môžeme roztierať  vzájomne do seba a docieliť tak zaujímavé a jemné maliarske prechody. Práve pre svoju ľahkú roztierateľnosť je možné docieliť zamatový efekt, čo je často využívané pri portrétovaní alebo maľbe aktov. Maľba pastelom je jedinečná tým, že umožňuje priamy kontakt maliara s médiom a povrchom. Pastelom môžeme maľovať najrozmanitejšími spôsobmi. Každá z techník môže byť použitá samostatne, väčšinou kombinujeme viacej techník naraz. S každým druhom pastelu môžeme dosiahnuť iné výsledky.

 

Časový harmonogram 

       do 09.00  Príchod a prezentácia účastníkov
09.00 - 09.10  Otvorenie kurzu, oboznámenie sa s harmonogramom, zásady fungovania kurzu.
09.20 - 10.30  Teoretická príprava pre prácu, zadania účastníkom k stanovenej tematike,
                        prezentácia power point: MEDZI MAĽBOU A KRESBOU.
10.45 - 13.00  Praktická časť: voľná tvorba a praktická realizácia podľa tematického a obsahového zadania.
13.00 - 13.30  Prestávka
13.30 - 16.00  Praktická časť, pokračovanie: Zamerať sa na bezprostredný, spontánny prejav.
V praktickej časti budú aplikované aj individuálne prístupy lektora k účastníkom. Napríklad v závislosti k ich osobným programom, zručnostiam, aktivitám.
16.00 - 17.00  Záverečné hodnotenie celého kurzu, prezentácia výsledkov, zameranie sa na praktické výstupy, ktoré potvrdzujú zručnosť, úroveň technického zvládnutia atď., ktoré potvrdzuje a overuje výtvarnú pamäť, maliarsku citlivosť, a zároveň poukazuje na kreativitu autora.

Výsledná práca: Dve samostatné práce podľa predlohy, ktorej predchádzajú študijné maliarske záznamy smerujúce ku konečnému výsledku zadania (osobný vzťah ku skutočnosti).

Materiálno - technické a obsahové zabezpečenie účastníkmi:
Osobná potreba materiálu pre každého účastníka je postavená na jeho možnostiach. Je potrebné pripraviť sa tak, aby ho každý účastník mal počas praktickej časti v minimálnom množstve k dispozícii. 

1. Pripraviť – priniesť dostatok materiálu pre prácu s pastelom (suchý pastel – väčšia farebná škála, zabezpečí aj organizátor POS).

2. Podkladovú, kresliacu dosku (formát papiera) a upínanie  papiera na dosku.

3. Ostatné prostriedky: pracovný odev, patričné množstvo čistiacich potrieb, písacie potreby, poznámky, hygienické potreby.

 

Organizátor: Pohronské osvetové stredisko zabezpečí suchý pastel, papier, pracovné dosky.

Poznámka: Časový rozvrh môže byť upravený podľa  autobusových spojov a pod.. 

Informácie: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897 alebo fotofilm@osvetaziar.sk pos.fotofilm@gmail.com

Z verejných zdrojov podporil

 
Čas a miesto konania