Jarný salón 2024 ŠKVRNA a jej výrazové možnosti

Tvorivé dielne pre neprofesionálnych umelcov a záujemcov o výtvarníctvo 
v rámci regionálnej postupovej súťaže Jarný salón 2024

Téma: ŠKVRNA a jej výrazové možnosti – akryl, akvarel, suchý pastel, tuš

Lektor: Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

 

Náročnosť: začiatočníci až pokročili - nie je podmienkou

Účastnícky poplatok: 10 €
účastníci klubu výtvarníkov Aténa 6 €

Prihláška

Definícia pojmu.

Škvrna..? Základný stavebný prvok. Narastaním bodu alebo jeho zmnožovaním na ploche vzniká škvrna. Škvrna vyjadruje dynamiku vzťahu: bod a plocha. Škvrna je stopa farbiva na materiáli vytvorená v procese ale aj stopa nástroja na materiáli. Vo výtvarnom umení hovoríme o škvrne ako o náhodnom útvare, ktorý vzniká bez možnosti ovplyvniť jej tvar vôľou. Z nevedomého, náhodného sa stáva zámerný, autorom riadený proces.

Obsahové a tematické zameranie tvorivého stretnutia Škvrna a jej výrazové možnosti.

Škvrna patrí medzi základné výrazové prostriedky vo výtvarnom umení, čo vysvetľuje jej význam z hľadiska celkovej výstavby kompozície obrazu. Základné výrazové prostriedky chápeme ako základné stavebné prvky výtvarného diela. Škvrny môžeme objavovať a vytvárať rôznymi technikami: ako náhodné stopy vznikajúce na plátne využívanom na čistenie štetcov, ako zámerné zautomatizované rytmické zmnožovanie škvŕn, ako materiálový odtlačok v grafickom lise, alebo skúmaním povrchov rôznych materiálov technikou frotáže. Ich uplatnenie vo výtvarnej praxi nám umožňuje realizovať naše predstavy v materiálovej podobe. Z hľadiska výrazu má škvrna sklon ku pohyblivosti a premenlivosti, pretože aj pri rovnakom technickom postupe je vždy iná. Proces tvorby škvŕn je spontánny a dynamický.

Časový harmonogram 

Príchod a prezentácia účastníkov do 09.00
09.00 - 09.10 Otvorenie kurzu, oboznámenie sa s harmonogramom, zásady fungovania kurzu.
09.20 - 10.30 Teoretická príprava pre prácu, zadania účastníkom k stanovenej tematike,
                     prezentácia power point: ŠKVRNA a jej výrazové možnosti.
10.45 - 13.00 Praktická časť: voľná tvorba a praktická realizácia podľa tematického a obsahového zadania.
13.00 - 13.30 Prestávka
13.30 - 16.00 Praktická časť, pokračovanie: Zamerať sa na bezprostredný, spontánny prejav.
                     V praktickej časti budú aplikované aj individuálne prístupy lektora k účastníkom.
                     Napríklad v závislosti k ich osobným programom, zručnostiam, aktivitám.
16.00 - 17.00 Záverečné hodnotenie celého tvorivého stretnutia, prezentácia výsledkov, zameranie sa na praktické výstupy, ktoré potvrdzujú zručnosť, úroveň technického zvládnutia atď., ktoré potvrdzuje a overuje výtvarnú pamäť, maliarsku citlivosť, a zároveň poukazuje na kreativitu autora.

Výsledná práca: Dve samostatné práce podľa predlohy, ktorej predchádzajú študijné maliarske záznamy smerujúce ku konečnému výsledku zadania (osobný vzťah ku skutočnosti).

Materiálno - technické a obsahové zabezpečenie účastníkmi:

Materiálno - technické a obsahové zabezpečenie tvorivého stretnutia zabezpečí organizátor Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a z časti, si pre tento projekt zabezpečia účastníci na svoje náklady (kúpou, z vlastných zásob a podobne) nie je podmienkou.

1. Akrylové farby, akvarelové farby, suchý pastel, tuš (aj farebné) a k tomu príslušné nástroje a náradia. Fixírku, farebné papiere, orezávač, nožnice.

2. Podkladovú, kresliacu dosku (formát papiera) a upínanie papiera na dosku (pásku, príchytky a pod..). Podľa možnosti priniesť starší plech na pečenie, alebo fotografickú misku.

3. Ostatné prostriedky: pracovný odev, patričné množstvo čistiacich potrieb, písacie potreby, poznámky, hygienické potreby.

Organizátor: Pohronské osvetové stredisko zabezpečí Podkladový papier: kresliaci kartón A2, 2020g/m4, biely papier.

Akrylové farby, akvarelové farby, suchý pastel, tuš, príslušné nástroje a náradia. Fixírku, farebné papiere, orezávač, nožnice (farby a kresliac/maľovacie potreby, nie v maximálnom počte).

Poznámka
Časový rozvrh môže byť upravený podľa  autobusových spojov a pod.. 

Informácie: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897 alebo fotofilm@osvetaziar.sk pos.fotofilm@gmail.com

 
Čas a miesto konania