Dnes je 21.09.2017, meniny má Matúš.

AMFO 2008

21.04.2008 - 21.04.2008

Žiar nad Hronom

POS Žiar nad Hronom

17:00

AMFO 2008 regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej fotografie Vyhlasovateľ a realizátor regionálneho kola: Pohronské osvetové stredisko, Duklianskych hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom Termín výstavy: 21. 4. 2008 Miesto: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom Uzávierka: 14. 4. 2008 Poslanie súťažnej prehliadky: Hlavným poslaním celoštátnej súťaže je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie a konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fofografov na Slovensku. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania. Odborno-vzdelávacou časťou podujatia - rozborovým seminárom, rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov. Súťaž je postupová, tematicky nevymedzená, s cieľom prezentácie súťažných prác na výstavách v jednotlivých kolách súťaže. Súťažné skupiny: Súťaž je trojstupňová a môže sa na nej zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR. Súťaž je členená podľa vekových a formálnych kritérií. Súťažiaci môžu svoje diela prihlásiť do jednotlivých skupín a kategórií. Skupiny súťažiacich: skupina A - AMATÉRI - autori nad 21 rokov, súťažné kategórie: - čiernobiela fotografia, - farebná fotografia, - multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (do 3 min.); skupina B - JUNIORI a) autori do 16 rokov, b) autori do 21 rokov, súťažné kategórie: - čiernobiela fotografia, - farebná fotografia, - multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (do 3 min.). Účastníci a podmienky účasti v súťaži: - do súťaže je možné zaslať iba fotografie, ktoré sa nezúčastnili žiadneho redchádzajúceho ročníka tejto súťaže, nie staršie ako dva roky v počte maximálne 10 samostatných fotografií, alebo 2 súbory, každý s maximálnym počtom 6 fotografií - sútažné fotografie je nutné poslať, prípadne osobne odovzdať spolu s vyplnenou prihláškou do 14. 4. 2008 na adresu: Pohronské osvetové stredisko, Vlado Šimko Duklianskych hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom, tel. 0904 803 590 (obálku označte názvom súťaže) Technické podmienky: - pre farebné i čiernobiele fotografie je určený formát nie menší ako 24 x 30 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany, maximálne 50 x 60 cm - štvorcový formát fotografie minimálne 20 x 20 cm - digitálna fotografia na CD komprimovaná v JPG - 72 dpi, dlhšia strana 1024 pixelov, pre katalóg JPG - 300 dpi, dlhšia strana 2400 pixelov - na rube každej fotografie a obale CD musí byť meno, adresa autora, vek, názov fotografie/súboru, rok vzniku a podpis autora Hodnotenie: Súťažné práce hodnotí trojčlenná porota. Ocenené a porotou odporučené práce postupujú do krajského kola súťaže. Ocenené digitálne fotografie na CD nebudú v rámci regionálneho kola vystavené. Bude zabezpečená len ich prezentácia. Odborná porota má právo niektorú z cien neudeliť a odporučiť nevystavenie fotografií. Organizátori regionálneho kola môžu na návrh odbornej poroty odporučiť organizátorom krajského kola na prijatie aj súbor fotografií, ktoré neboli ocenené, ale majú vysokú umeleckú a estetickú úroveň. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude súčasťou slávnostného otvorenia výstavy 21. 4. 2008 vo výstavných priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Záverečné ustanovenia: Realizátori regionálnej súťaže si vyhradzujú právo pri propagácii podujatia AMFO a podujatí organizovaných POS publikovať jednotlivé ocenené a vystavené fotografie bez nároku autora na honorár. So súhlasom autora bude POS ocenené fotografie a výber z vystavených fotografií elektronicky archivovať. Každé iné použitie fotografií bude POS konzultovať s autorom. Prihláška v sekcii "Výchova a vzelávanie"

 

 

Novinky

Mesačný plán september

Mesačný plán september
25.08.2017 10:20:25